NCH Software juridiska villkor


Upphovsrätt Generellt

Upphovsrätten till allt innehåll på denna webbplats, programvara, bilder och relaterade verk tillhör NCH Software om inget annat anges. Alla rättigheter är reserverade. Publicering av material på vår hemsida innebär inte tillstånd att kopiera eller distribuera materialet utan skriftlig fullmakt.

  Tillbaka till början


Varumärken

NCH, NCH Software, NCH-logotypen och alla varumärkesskyddade produkter är registrerade varumärken som tillhör NCH Pty Ltd. De får inte användas för att identifiera varor utan uttryckligt skriftligt tillstånd från NCH Pty Ltd. All användning av logotypen och produkten som anges nedan måste tydligt identifieras att NCH och NCH-logotypen och produkterna är varumärken som tillhör NCH Software.

Varumärkesskyddade produktnamn inkluderar:

 • ClickCharts®
 • Debut®
 • DeskFX®
 • Doxillion®
 • DreamPlan®
 • Express Accounts®
 • Express Burn®
 • Express Dictate®
 • Express Invoice®
 • Express Mix®
 • Express Schedule®
 • Express Zip®
 • Inventoria®
 • KeyBlaze®
 • MeshMagic®
 • Photostage®
 • Pixillion®
 • Prism®
 • Redwood®
 • Switch®
 • VideoPad®
 • WavePad®
 • Zulu®

  Tillbaka till början


Licensvillkor för programvara

Detta Licensavtal begränsar vårt ansvar och regleras av ett skiljedomsavtal och platsavtal. Läs nedan eftersom dessa villkor påverkar dina rättigheter.

 1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella eller ljud arbete distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i om rutan. Alla rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och all programvara som levereras med eller installeras-on-demand från denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för något kreativt arbete som gjorts av dig, användaren.
 2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för egen räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning, dessa villkor. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera denna programvara - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.
 3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i dess namn" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda förutom vad som krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska syften måste du testa den helt innan du använder den, installera redundanta system och ta på dig någon risk.
 4. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust som uppstår på grund av användningen av denna programvara inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdskador. Hela din rättsmedel mot oss för alla anspråk är begränsat till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.
 5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon risk för att fel på denna programvara kan leda till en fysisk skada eller förlust av liv. Du får inte använda den här programvaran om du inte regelbundet säkerhetskopierar datorn, eller inte har antivirus- och brandväggsprogram installerade på datorn, eller behåller känsliga data okrypterade på datorn. Du samtycker till att gotta oss från alla anspråk som rör sådan användning.
 6. Du får kopiera eller distribuera installationsfilen av denna programvara i dess fullständiga oföränderliga form men du får inte under några omständigheter distribuera någon kod för programvaruregistrering för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du gör distribuera en kod för registrering av programvara, kommer du att vara skyldig att betala hela inköpspriset för varje plats där den obehöriga användningen sker.
 7. Användning av data som samlas in av programvaran är föremål för NCH Software Privacy Statement som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik under begränsade omständigheter.
 8. Val av lag. Om du är bosatt i USA, är din relation med NCH Software, Inc, ett företag i USA, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Colorado. Om du bor någonstans i världen utanför USA, är din relation med NCH Software Pty Ltd, ett australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och oss, oavsett tvistens art.
 9. Endast kunder i USA: Skiljeavtal och undantag från grupptalan: LÄS DETTA noggrant. DET KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER.

  Om du är bosatt i USA, NCH Software och du samtycker till att medla alla tvister och anspråk mellan oss. Denna överenskommelse om att medla är tänkt att bli vida tolkad. Hänvisningar till "NCH" "du", och "oss" inkluderar våra respektive dotterbolag, affiliates, agenter, anställda, föregångare i intresse, efterträdare och tilldelar. Detta skiljeavtal utesluter inte att du uppmärksammar usa:s federala, statliga eller lokala myndigheter på frågor. Sådana byråer kan, om lagen tillåter, söka lindring mot oss för din räkning. Detta avtal bevisar en transaktion i interstate handel, och därmed federal skiljedom lagen reglerar tolkning och verkställighet av denna bestämmelse. Denna skiljedomsbestämmelse ska överleva uppsägning av detta avtal.

  En part som avser att söka skiljeförfarande måste först skicka till den andra, genom bestyrkt post, ett skriftligt Meddelande om tvist ("Meddelande"). Meddelandet till NCH bör riktas till:

  Juridiska avdelningen
  NCH Programvara, Inc.
  6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
  Greenwood Village CO, 80111
  Usa

  ("Kallelseadress"). Meddelandet måste (a) beskriva arten och grunden för fordran eller tvisten; och (b) ange den specifika lättnad som söks ("Efterfrågan"). Om NCH och du inte når en överenskommelse om att lösa anspråket inom 30 dagar efter det att Meddelandet tagits emot, kan du eller NCH inleda ett skiljedomsförfarande. Beloppet för eventuella uppgörelse erbjudande som gjorts av NCH eller du skall inte lämnas ut till skiljedomaren.

  1. Skiljeförfarandet kommer att regleras av reglerna för kommersiell skiljedom och de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister (gemensamt "AAA-regler") i American Arbitration Association ("AAA"), som modifieras av detta avtal, och kommer att administreras av AAA. AAA-reglerna finns tillgängliga online på adr.org, genom att ringa AAA på 1-800-778-7879, eller genom att skriva till Kallelseadressen. Skiljedomaren är bunden av villkoren i detta avtal. Alla frågor är till skiljedomaren att avgöra, inklusive frågor som rör räckvidden och verkställbarheten av skiljedomsbestämmelsen. Om inte NCH och du kommer överens om något annat, kommer eventuella skiljeförfaranden att äga rum i Greenwood Village Colorado. Om din fordran gäller 10 000 USD eller mindre, godkänner vi att du kan välja om skiljedomen ska genomföras enbart på grundval av handlingar som lämnas in till skiljedomaren, genom en telefonförhör eller genom en personlig förhandling enligt AAA-reglernas fastställs. Om din fordran överstiger 10 000 USD, kommer rätten till en förhandling att fastställas av AAA-reglerna. Oavsett på vilket sätt skiljeförfarandet genomförs ska skiljedomaren utfärda ett motiverat skriftligt beslut. NCH kommer att betala alla AAA arkivering, administration, och skiljedomare avgifter för eventuella skiljeförfarande som inletts i enlighet med meddelandet krav ovan. Om dock skiljedomaren finner att antingen innehållet i ditt påstående eller den lättnad som söks i Efterfrågan är oseriöst eller väckts för ett otillbörligt syfte då betalningen av alla sådana avgifter kommer att regleras av AAA regler. I sådana fall samtycker du till att ersätta NCH för alla pengar som tidigare betalats ut av den och som annars är din skyldighet att betala enligt AAA-reglerna. Dessutom, om du inleda ett skiljeförfarande där du söker mer än $ 75.000 i skadestånd, kommer betalningen av dessa avgifter regleras av AAA regler.
  2. Skiljedomaren får tilldela fastställelse eller föreläggande endast till förmån för den enskilde parten som söker lindring och endast i den utsträckning som krävs för att ge lättnad som motiveras av den partens individuella anspråk. DU OCH NCH ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM EN KÄRANDE ELLER KLASSMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD KLASS ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE. Vidare, om inte både du och NCH överens om något annat, skiljemannen får inte konsolidera mer än en persons påståenden, och får inte på annat sätt presidera över någon form av en representant eller klass förfarande. Om denna specifika bestämmelse befinns vara ogenomförbar, då skall hela denna skiljedom bestämmelse vara ogiltig.
  3. Oaktat bestämmelser i detta avtal om motsatsen, godkänner vi att om NCH gör någon framtida ändring av denna skiljedomsbestämmelse (annat än en ändring av meddelandeadressen) kan du avvisa varje sådan ändring genom att skicka oss skriftligt meddelande inom 30 dagar efter ändringen av skiljemeddelandeadressen som anges ovan. Genom att avvisa eventuella framtida förändringar samtycker du till att du medla någon tvist mellan oss i enlighet med språket i denna bestämmelse.
  4. Att välja bort detta skiljeavtal och grupptalan avstående skicka ett Opt Out-meddelande till meddelandet Adress anger "Jag väljer att välja bort skiljeavtalet och grupptalan avstående som finns i de rättsliga villkoren som gäller för mitt köp av en NCH produkt." Ditt avanmälningsmeddelande måste innehålla datum och bevis på köp. Avst.meddelandet om undantag måste poststämplats senast trettio (30) dagar efter inköpsdatum. Ett separat Avanmälningsmeddelande måste skickas för varje inköpt produkt.

  Tillbaka till början


Inköps- och återbetalningsvillkor

Vår policy för köp och återbetalning finns här.

  Tillbaka till början


Support och tjänster

NCH Software Pty Ltd tillhandahåller inte teknisk support för någon av sina produkter. Om du väljer att köpa en teknisk support plan företaget AltoEdge Pty Ltd kommer att anlitas av dig för att hjälpa dig med dina problem. Stödet ges på begränsat ansvarsgrunder med förbehåll för de villkor som du kan hitta här.

  Tillbaka till början


Integritet

NCH Software tar din integritet på allvar. Du kan se hela vår integritetsförklaring här.

  Tillbaka till början


Tjänster från tredje part
Vissa NCH Software-program använder sig av YouTube API-tjänster. Genom att använda YouTube-funktioner i sådana program samtycker du till att vara bunden av Användarvillkor för YouTube.

  Tillbaka till början


Ansvarig juridisk person

Denna webbplats drivs av NCH Software Pty Ltd och alla hänvisningar till "NCH Software" avser NCH Software Pty Ltd Alla program utvecklas och publiceras av NCH Software Pty Ltd.

  Tillbaka till början


Service och Meddelanden

Varje rättstjänst måste postas med rekommenderat brev till:

Juridiska avdelningen
NCH Programvara, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
Usa

  Tillbaka till början