Allmänna villkor för NCH Software


Upphovsrätt i allmänhet

Upphovsrätten till allt innehåll på denna webbplats, programvara, bilder och relaterade verk tillhör NCH Software om inget annat anges. Alla rättigheter är förbehållna. Publicering av material på vår webbplats innebär inte tillstånd att kopiera eller distribuera materialet utan skriftligt tillstånd.

  Tillbaka till början


Varumärken

NCH, NCH Software, NCH-logotypen och alla varumärkesskyddade produkter är registrerade varumärken som tillhör NCH Pty Ltd. De får inte användas för att identifiera varor utan uttryckligt skriftligt tillstånd från NCH Pty Ltd. All användning av logotypen och produkten som anges nedan måste tydligt identifieras att NCH och NCH-logotypen och produkterna är varumärken som tillhör NCH Software.

Varumärkesskyddade produktnamn inkluderar:

 • ClickCharts®
 • Debut®
 • DeskFX®
 • Doxillion®
 • DreamPlan Hemdesign®
 • Express Accounts®
 • Express Burn®
 • Express Dictate®
 • Express Invoice®
 • Express Mix®
 • Express Schedule®
 • Express Zip®
 • Inventoria®
 • KeyBlaze®
 • MeshMagic®
 • Photostage®
 • PicoPDF®
 • Pixillion®
 • Prism Videokonverterare®
 • Redwood®
 • Switch Ljudkonverterare®
 • VideoPad®
 • WavePad®
 • Zulu®

  Tillbaka till början


Licensvillkor för program

Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och regleras av ett skiljeavtal och platsavtal. Läs nedan eftersom dessa villkor påverkar dina rättigheter.

 1. Upphovsrätten till denna programvara och allt visuellt eller ljudverk som distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan om. Alla rättigheter är förbehållna. Installation av denna programvara och all programvara som medföljer eller installeras på begäran från denna programvara, inklusive genvägar och startmenymappar, licensieras endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för något kreativt arbete som gjorts av dig, användaren.
 2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för egen räkning och på uppdrag av din arbetsgivare eller huvudman, dessa villkor. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.
 3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda förutom vad som krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du testa den helt innan du använder den, installera redundanta system och ta någon risk.
 4. Vi ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Hela din gottgörelse mot oss för alla anspråk är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalade för programvaran.
 5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns risk för att fel på denna programvara kan leda till en fysisk skada eller förlust av liv. Du får inte använda den här programvaran om du inte regelbundet säkerhetskopierar din dator, eller inte har antivirus- och brandväggsprogram installerat på datorn eller håller känsliga data okrypterade på din dator. Du samtycker till att gottgöra oss från alla anspråk som rör sådan användning.
 6. Du får kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i dess fullständiga oförändrade form, men du får inte under några omständigheter distribuera någon programvaruregistreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du distribuerar en programvaruregistreringskod kommer du att vara skyldig att betala hela inköpspriset för varje plats där obehörig användning sker.
 7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av NCH Software Privacy Statement som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik under begränsade omständigheter.
 8. Val av lag. Om du bor i USA är din relation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt företag, och detta avtal regleras av lagarna och domstolarna i Colorado. Om du bor någonstans i världen utanför USA är din relation med NCH Software Pty Ltd, ett australiskt företag, och detta avtal regleras av lagarna och domstolarna i Australian Capital Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv jurisdiktion över alla tvister mellan dig och oss, oavsett tvistens art.
 9. Endast kunder i USA: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: LÄS DETTA NOGGRANT. DET KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER.

  Om du bor i USA samtycker NCH Software och du till att medla i alla tvister och anspråk mellan oss. Detta avtal om skiljedom är avsett att tolkas extensivt. Hänvisningar till "NCH" "du" och "oss" inkluderar våra respektive dotterbolag, dotterbolag, agenter, anställda, föregångare i intresse, efterträdare och övertagare. Detta skiljeavtal hindrar dig inte från att uppmärksamma amerikanska federala, statliga eller lokala myndigheter på problem. Sådana byråer kan, om lagen tillåter det, söka lättnad mot oss för din räkning. Detta avtal bevisar en transaktion i mellanstatlig handel, och därmed reglerar Federal Arbitration Act tolkningen och tillämpningen av denna bestämmelse. Denna skiljedomsbestämmelse ska överleva uppsägning av detta avtal.

  En part som avser att söka skiljedom måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra, via certifierad post, ("Meddelande"). Meddelandet till NCH bör riktas till:

  Juridiska avdelningen
  NCH Software, Inc.
  6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
  Greenwood Village CO, 80111
  USA

  ("Meddelandeadress"). Meddelandet måste (a) beskriva arten och grunden för anspråket eller tvisten; och (b) ange den specifika lättnad som söks ("Efterfrågan"). Om NCH och du inte når en överenskommelse om att lösa anspråket inom 30 dagar efter att meddelandet har mottagits, kan du eller NCH inleda ett skiljedomsförfarande. Beloppet för ett förlikningserbjudande från NCH eller dig ska inte avslöjas för skiljemannen.

  1. Skiljeförfarandet kommer att regleras av de kommersiella skiljedomsreglerna och de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister (gemensamt "AAA-regler") från American Arbitration Association ("AAA"), som modifierats av detta avtal, och kommer att administreras av AAA. AAA-reglerna finns tillgängliga online på adr.org, genom att ringa AAA på 1-800-778-7879 eller genom att skriva till meddelandeadressen. Skiljedomaren är bunden av villkoren i detta avtal. Alla frågor är upp till skiljemannen att avgöra, inklusive frågor som rör skiljedomsbestämmelsens omfattning och verkställbarhet. Om inte NCH och du kommer överens om något annat, kommer eventuella skiljedomsförhandlingar att äga rum i Greenwood Village Colorado. Om ditt anspråk är på 10 000 USD eller mindre samtycker vi till att du kan välja om skiljeförfarandet ska genomföras enbart på grundval av dokument som lämnats in till skiljedomaren, genom en telefonförhandling eller genom en personlig förhandling enligt AAA-reglerna. Om ditt anspråk överstiger 10 000 USD bestäms rätten till förhandling av AAA-reglerna. Oavsett hur skiljeförfarandet genomförs ska skiljemannen utfärda ett motiverat skriftligt beslut. NCH kommer att betala alla AAA-avgifter för arkivering, administration och skiljedomare för alla skiljeförfaranden som initieras i enlighet med meddelandekraven ovan. Om skiljemannen emellertid finner att antingen innehållet i ditt krav eller den lättnad som söks i kravet är oseriöst eller väckt för ett felaktigt syfte, kommer betalningen av alla sådana avgifter att regleras av AAA-reglerna. I sådant fall samtycker du till att ersätta NCH för alla pengar som tidigare betalats ut av det som annars är din skyldighet att betala enligt AAA-reglerna. Dessutom, om du inleder ett skiljeförfarande där du söker mer än 75 000 USD i skadestånd, kommer betalningen av dessa avgifter att regleras av AAA-reglerna.
  2. Skiljemannen kan tilldela fastställelse eller föreläggande endast till förmån för den enskilda part som söker lättnad och endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla lättnad som motiveras av den partens individuella anspråk. DU OCH NCH ÄR ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER KLASSMEDLEM I NÅGOT PÅSTÅTT KLASS- ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE. Vidare, om inte både du och NCH kommer överens om något annat, får skiljemannen inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av representativt eller gruppförfarande. Om denna specifika bestämmelse visar sig vara ogenomförbar, ska hela denna skiljedomsbestämmelse vara ogiltig.
  3. Oaktat eventuella bestämmelser i detta avtal om motsatsen, samtycker vi till att om NCH gör någon framtida ändring av denna skiljedomsbestämmelse (annat än en ändring av meddelandeadressen) kan du avvisa en sådan ändring genom att skicka oss ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter ändringen av adressen för skiljedomsmeddelandet som anges ovan. Genom att avvisa eventuella framtida ändringar samtycker du till att du kommer att medla i alla tvister mellan oss i enlighet med språket i denna bestämmelse.
  4. För att välja bort detta skiljedomsavtal och avstående från grupptalan, skicka ett opt-out-meddelande till meddelandeadressen där det står "Jag väljer att välja bort skiljedomsavtalet och avståendet från grupptalan som finns i de juridiska villkoren som gäller för mitt köp av en NCH-produkt." Ditt meddelande om avanmälan måste innehålla datum och inköpsbevis. Meddelandet om avanmälan måste vara poststämplat senast trettio (30) dagar efter inköpsdatumet. Ett separat meddelande om att välja bort måste skickas för varje produkt som köps.

  Tillbaka till början


Köp- och återbetalningsvillkor

Vår köp- och återbetalningspolicy är tillgänglig här.

  Tillbaka till början


Support och tjänster

NCH Software Pty Ltd tillhandahåller inte teknisk support för någon av sina produkter. Om du väljer att köpa en teknisk supportplan kommer företaget AltoEdge Pty Ltd att anlitas av dig för att hjälpa dig med dina problem. Stödet tillhandahålls på en begränsad ansvarsbasis med förbehåll för de villkor som du kan hitta här.

  Tillbaka till början


Integritet

NCH Software tar din integritet på allvar. Du kan se vår fullständiga sekretesspolicy här.

  Tillbaka till början


Tjänster från tredje part
Vissa NCH Software applikationer använder YouTube API-tjänster. Genom att använda YouTube-funktioner i sådana applikationer samtycker du till att vara bunden av YouTubes användarvillkor.

  Tillbaka till början


Ansvarig juridisk person

Denna webbplats drivs av NCH Software Pty Ltd och alla referenser till "NCH Software" hänvisar till NCH Software Pty Ltd. Alla program är utvecklade och publicerade av NCH Software Pty Ltd.

  Tillbaka till början


Service och meddelanden

Alla juridiska tjänster måste skickas med rekommenderat brev till:

Juridiska avdelningen
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA

  Tillbaka till början