Juridische voorwaarden voor NCH Software


Algemene Auteursrechten

De auteursrechten op alle inhoud op deze site, software, afbeeldingen en gerelateerde werken behoren toe aan NCH Software, tenzij anders vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden. Publicatie van materiaal op onze website impliceert geen toestemming om het materiaal te kopiëren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming.

  Terug naar boven


Handelsmerken

NCH, NCH Software, het NCH-logo en alle handelsmerkproducten zijn geregistreerde handelsmerken van NCH Pty Ltd. Ze mogen niet worden gebruikt om goederen te identificeren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NCH Pty Ltd. Alle toepassingen van het onderstaande logo en product moeten duidelijk worden geïdentificeerd dat NCH en het NCH-logo en de producten handelsmerken zijn van NCH Software.

Handelsmerk productnamen omvatten:

 • ClickCharts®
 • Debut®
 • DeskFX®
 • Doxillion®
 • DreamPlan Home Design®
 • Express Accounts®
 • Express Burn®
 • Express Dictate®
 • Express Invoice®
 • Express Mix®
 • Express Schedule®
 • Express Zip®
 • Inventoria®
 • KeyBlaze®
 • MeshMagic®
 • Photostage®
 • PicoPDF®
 • Pixillion®
 • Prism Video Converter Software®
 • Redwood®
 • Switch Audio Converter®
 • VideoPad®
 • WavePad®
 • Zulu®

  Terug naar boven


Licentievoorwaarden voor Software

Deze EULA beperkt onze aansprakelijkheid en wordt beheerst door een arbitrageovereenkomst en locatieovereenkomst. Lees hieronder, aangezien deze voorwaarden van invloed zijn op uw rechten.

 1. De auteursrechten op deze software en elk visueel of audiowerk dat met de software wordt gedistribueerd, behoren toe aan NCH Software en anderen die in de over-doos worden vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden. De installatie van deze software en alle software die is gebundeld met of geïnstalleerd op aanvraag van deze software, inclusief snelkoppelingen en mappen met startmenu's, wordt alleen in licentie gegeven in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze auteursrechten zijn niet van toepassing op creatief werk dat door u, de gebruiker, is gemaakt.
 2. Door de software te installeren, te gebruiken of te distribueren, gaat u, namens verantwoordelijkheid en namens uw werkgever of opdrachtgever, akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze software niet gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren of installeren - retourneer deze binnen 14 dagen naar de plaats van aankoop om een volledige terugbetaling te ontvangen.
 3. Deze software, en alle bijbehorende bestanden, gegevens en materialen, worden gedistribueerd "zoals ze zijn" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, behalve zoals vereist door de wet. Als u van plan bent om op deze software te vertrouwen voor kritieke doeleinden, moet u deze volledig testen voordat u deze gebruikt, redundante systemen installeren en elk risico nemen.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze software, inclusief, maar niet beperkt tot, speciale, incidentele of gevolgschade. Uw volledige verhaal tegen ons voor alle claims is beperkt tot het ontvangen van een volledige terugbetaling voor het bedrag dat u voor de software hebt betaald.
 5. U mag deze software niet gebruiken in omstandigheden waarin er enig risico bestaat dat het falen van deze software kan leiden tot lichamelijk letsel of verlies van mensenlevens. U mag deze software niet gebruiken als u niet regelmatig een back-up van uw computer maakt, als u geen antivirus- en firewallsoftware op de computer hebt geïnstalleerd of als u gevoelige gegevens onversleuteld op uw computer bewaart. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van alle claims met betrekking tot dergelijk gebruik.
 6. U mag het installatiebestand van deze software in zijn volledige ongewijzigde vorm kopiëren of distribueren, maar u mag in geen geval softwareregistratiecode voor een van onze programma's verspreiden zonder schriftelijke toestemming. In het geval dat u een softwareregistratiecode distribueert, bent u verplicht om de volledige aankoopprijs te betalen voor elke locatie waar het ongeoorloofde gebruik plaatsvindt.
 7. Het gebruik van gegevens die door de software worden verzameld, is onderworpen aan de privacyverklaring van NCH-software, die automatische geanonimiseerde verzameling van gebruiksstatistieken in beperkte omstandigheden mogelijk maakt.
 8. Rechtskeuze. Als u in de Verenigde Staten woont, is uw relatie met NCH Software, Inc, een Amerikaans bedrijf, en deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten en rechtbanken van Colorado. Als u ergens ter wereld buiten de Verenigde Staten woont, is uw relatie met NCH Software Pty Ltd, een Australisch bedrijf, en deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten en rechtbanken van het Australian Capital Territory. Dergelijke rechtbanken hebben voortdurende en exclusieve jurisdictie over elk geschil tussen u en ons, ongeacht de aard van het geschil.
 9. Alleen Amerikaanse Klanten: Arbitrageovereenkomst en Groepsvordering: LEES DIT ZORGVULDIG DOOR. HET KAN VAN INVLOED HEBBEN OP UW RECHTEN.

  Als u in de Verenigde Staten woont, gaan NCH Software en u ermee akkoord om alle geschillen en claims tussen ons te bemiddelen. Deze overeenkomst tot arbitrage is bedoeld om ruim geïnterpreteerd te worden. Verwijzingen naar "NCH" "u" en "ons" omvatten onze respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, voorgangers in belang, opvolgers en rechtverkrijgenden. Deze arbitrageovereenkomst sluit niet uit dat u problemen onder de aandacht brengt van Amerikaanse federale, staats- of lokale instanties. Dergelijke instanties kunnen, als de wet dit toestaat, namens u een voorziening tegen ons zoeken. Deze overeenkomst vormt het bewijs van een transactie in de interstatelijke handel, en dus regelt de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling. Deze arbitragebepaling zal de beëindiging van deze Overeenkomst overleven.

  Een partij die van plan is arbitrage aan te vragen, moet eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van geschil ("Kennisgeving") sturen. De kennisgeving aan NCH moet worden gericht aan:

  Juridische afdeling
  NCH Software, Inc
  6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
  Greenwood Village Co, 80111
  Verenigde States

  ("Kennisgevingsadres"). De kennisgeving moet (a) de aard en de basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gevraagde verlichting ("Eis") uiteen te zetten. Als NCH en u geen overeenstemming bereiken om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving op te lossen, kunt u of NCH een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een schikkingsaanbod van NCH of u wordt niet bekendgemaakt aan de arbiter.

  1. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Overeenkomst, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels zijn online beschikbaar op adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879 of door te schrijven naar het kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van de arbitragebepaling. Tenzij NCH en u anders overeenkomen, vinden eventuele arbitragezittingen plaats in Greenwood Village Colorado. Als uw claim $ 10.000 of minder bedraagt, gaan we ermee akkoord dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend wordt uitgevoerd op basis van documenten die zijn ingediend bij de arbiter, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim hoger is dan $ 10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, geeft de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing. NCH betaalt alle AAA-indienings-, administratie- en arbitragekosten voor elke arbitrage die is gestart in overeenstemming met de bovenstaande kennisgevingsvereisten. Als de arbiter echter van mening is dat de inhoud van uw claim of de in de eis gevraagde verlichting lichtzinnig is of voor een ongepast doel is ingesteld, wordt de betaling van al deze vergoedingen beheerst door de AAA-regels. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om NCH terug te betalen voor alle gelden die eerder door haar zijn uitbetaald en die anders uw verplichting zijn om te betalen onder de AAA-regels. Bovendien, als u een arbitrage start waarin u meer dan $ 75.000 aan schadevergoeding eist, wordt de betaling van deze vergoedingen beheerst door de AAA-regels.
  2. De arbiter kan declaratoire of voorlopige voorzieningen alleen toekennen ten gunste van de individuele partij die om genoegdoening streeft en alleen voor zover nodig om verlichting te bieden die wordt gerechtvaardigd door de individuele vordering van die partij. U EN NCH KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN HEN ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN KLASSE IN EEN VERMEENDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Verder, tenzij zowel u als NCH anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de claims van één persoon consolideren en mag hij niet anderszins enige vorm van een representatieve of groepsprocedure voorzitten. Indien deze specifieke bepaling niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze arbitragebepaling in zijn geheel nietig.
  3. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, gaan we ermee akkoord dat als NCH in de toekomst een wijziging aanbrengt in deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging in het kennisgevingsadres), u een dergelijke wijziging kunt weigeren door ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen van het hierboven vermelde adres van de arbitragekennisgeving. Door toekomstige wijzigingen af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen ons zult beslechten in overeenstemming met de taal van deze bepaling.
  4. Om u af te melden voor deze arbitrageovereenkomst en de verklaring van afstand van groepsvorderingen, stuurt u een afmeldingsbericht naar het kennisgevingsadres met de vermelding "Ik kies ervoor om me af te melden voor de arbitrageovereenkomst en de verklaring van afstand van groepsvorderingen die zijn opgenomen in de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op mijn aankoop van een NCH-product." Uw afmeldingskennisgeving moet de datum en het aankoopbewijs bevatten. De afmeldingskennisgeving moet uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van aankoop worden gestempeld. Voor elk gekocht product moet een afzonderlijke afmeldingskennisgeving worden verzonden.

  Terug naar boven


Inkoop- en Terugbetalingsvoorwaarden

Ons aankoop- en terugbetalingsbeleid is beschikbaar hier.

  Terug naar boven


Ondersteuning en Diensten

NCH Software Pty Ltd biedt geen technische ondersteuning voor haar producten. Als u ervoor kiest om een plan voor technische ondersteuning te kopen, wordt het bedrijf AltoEdge Pty Ltd door u ingeschakeld om u te helpen met uw problemen. De ondersteuning wordt verleend op basis van beperkte aansprakelijkheid, onder voorbehoud van de voorwaarden die u kunt vinden hier.

  Terug naar boven


Privacy

NCH Software neemt uw privacy serieus. U kunt onze volledige privacyverklaring bekijken hier.

  Terug naar boven


Diensten van Derden
Sommige NCH-softwaretoepassingen maken gebruik van YouTube API Services. Door YouTube-functies in dergelijke applicaties te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

  Terug naar boven


Verantwoordelijke Rechtspersoon

Deze site wordt beheerd door NCH Software Pty Ltd en alle verwijzingen naar "NCH Software" verwijzen naar NCH Software Pty Ltd. Alle programma's zijn ontwikkeld en gepubliceerd door NCH Software Pty Ltd.

  Terug naar boven


Dienst- en Kennisgevingen

Elke juridische dienst moet per aangetekend schrijven worden gemaild naar:

Juridische afdeling
NCH Software, Inc
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village Co, 80111
Verenigde States

  Terug naar boven